Általános Szerződési Feltételek

– fordítóirodai szolgáltatások nyújtására –

 

Hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden: „ÁSZF”) hatálya a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megrendelője (Megrendelő) és a Szolgáltató (MATFORD Nyelvi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 24. tt/10., Adószám: 12896282-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-008853) (a továbbiakban együttesen: „Felek”) között fordítási feladatok ellátására létrejött vállalkozási jogviszonyra terjed ki. Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő és a Szolgáltató közötti vállalkozási jogviszonyra az ÁSZF-ben rögzített feltételek irányadóak. A Szolgáltató által a Megrendelő részére kiállított árajánlat elfogadásával, és így a szolgáltatás megrendelésével a jelen ÁSZF-ben foglaltak írásbeli megállapodás hiányában is alkalmazandók a megrendelésre vonatkozóan.

Fogalmak

Megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy, aki általános fordítóirodai szolgáltatások igénybevétele céljából kapcsolatba lép a MATFORD Kft.-vel, és e célból szerződéses jogviszonyba lép vele.

Szolgáltató

A MATFORD Kft. mint fordítóiroda.

Fordítás

Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása. A Szolgáltató az elkészült fordításokat házon belüli minőségbiztosítási ellenőrzésnek veti alá, amely során igyekszik kiszűrni az esetleges helyesírási, szám- és dátumhasználati hibákat.

Forrásnyelv

A fordítandó szöveg nyelve.

Forrásdokumentum, forrásszöveg

A fordítandó dokumentum, dokumentumrész, szöveg stb.

Célnyelv

Az a nyelv, amelyre a fordításnak készülnie kell.

Célnyelvi dokumentum, célnyelvi szöveg

A lefordított dokumentum, dokumentumrész, szöveg stb.

Lektorálás (nyelvi ellenőrzés)

A lektorálás helyesírási, nyelvtani, stilisztikai és tartalmi, továbbá a Megrendelő és/vagy a Szolgáltató által előzetesen meghatározott elvárásoknak való megfelelés szempontjából történő szövegellenőrzés.

Szerkesztés

Egy dokumentumnak a szöveges tartalmát nem, vagy csak kis mértékben érintő, formai, vizuális átalakítása egy, a Felek által előzetesen egyeztetett célnak való megfelelés érdekében. Eltérő megállapodás hiányában az elsődleges cél a forrásnyelvi dokumentum formátumának megközelítő újraalkotása.

Tolmácsolás

Szóbeli fordításnak, azaz tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Ennek során az elhangzott fordítás akár elektronikus, akár mechanikus úton rögzíthető. A szóbeli fordítást végző nyelvi szakember a tolmács.

Fordítási szolgáltatási szint

A Szolgáltató által előzetesen definiált szolgáltatási csomag, amely meghatározza a teljesítés módját a teljesítésbe bevont személyeken és tevékenységeken keresztül. A Szolgáltató a fordítási szolgáltatási szintek ismertetésével a felhasználás/igénybevétel céljára is javaslatot tesz.

Ügymenet/prioritás

A Szolgáltató által kínált, a szolgáltatás teljesítési határidejére vonatkozó ajánlat. A „normál ügymenet”/ „normál prioritás” kedvezőbb díjat, míg a „gyorsított ügymenet” / „sürgős prioritás” rövidebb teljesítési időt jelent.

Terminológiai jegyzék

Szakszavak, kifejezések, nyelvi fordulatok táblázatos formátumú jegyzéke, amelyből egyértelműen kiolvasható, hogy a forrásnyelvi elem hogyan fordítandó a célnyelvi dokumentumban.

A szolgáltatások tárgya, terjedelme és jellege

A Szolgáltató elsődleges szolgáltatási köre fordítóirodai tevékenységek ellátására terjed ki, úm. írásbeli fordítás (fordítás), lektorálás, szöveg- és/vagy kiadványszerkesztés (együttesen: szerkesztés), továbbá szóbeli fordítás (tolmácsolás).

A Szolgáltató által kínált fordítási szolgáltatási szintek

„Gazdaságos szakfordítás”: A fordítást szakképesített és/vagy minimum 5 év szakfordítási tapasztalattal rendelkező szakfordító készíti. Az elkészült fordítást a Szolgáltató fordítástámogató eszköz segítségével minőségbiztosítási ellenőrzésnek veti alá a helyesírási és nyelvi hibák számának minimalizálása céljából. A Szolgáltató a „Gazdaságos szakfordítást” elsődlegesen tájékozódás céljára javasolja, főként olyan dokumentumok esetén, amelyek vállalaton belül kerülnek felhasználásra, munkaanyagnak tekintendők.

„Professzionális szakfordítás”: A fordítást szakképesített és/vagy minimum 5 év szakfordítási tapasztalattal rendelkező szakfordító készíti. Az elkészült fordítást a Szolgáltató házon belül lektorálja, ellenőrzi helyesírási, nyelvtani, stilisztikai és tartalmi egyezés, továbbá a Megrendelő és/vagy a Szolgáltató által előzetesen meghatározott elvárásoknak való megfelelés szempontjából. (A Szolgáltató a fent említett házon belüli szövegellenőrzést (lektorálás) csak magyar, angol vagy német célnyelv esetén vállalja. Ezektől eltérő célnyelv alapján a Szolgáltató más szolgáltatási szint megrendelését javasolja.) Az így elkészült fordítást a Szolgáltató további házon belüli, fordítástámogató eszköz alkalmazásával végzett minőségbiztosítási ellenőrzésnek veti alá. A Szolgáltató a „Professzionális szakfordítást” elsődlegesen vállalatközi kapcsolattartás, idegen nyelvű levelezés vagy hivatali kommunikáció támogatására javasolja.

„Prémium szakfordítás”: A fordítást szakképesített és minimum 5 év szakfordítási tapasztalattal rendelkező, a célnyelvet anyanyelveként alkalmazó szakfordító készíti. Az elkészült fordítást egy a Szolgáltató által felkért második nyelvi szakember (szakfordító, lektor) ellenőrzi helyesírási, nyelvtani, stilisztikai és tartalmi egyezés, továbbá a Megrendelő és/vagy a Szolgáltató által előzetesen meghatározott elvárásoknak való megfelelés szempontjából. A Szolgáltató az így elkészült fordítást további, házon belüli, fordítástámogató eszköz alkalmazásával végzett minőségbiztosítási ellenőrzésnek veti alá. A Szolgáltató a „Prémium szakfordítást” ügyfélkörnek szóló kommunikáció és üzletfejlesztés támogatására, marketinganyagok, prospektusok és egyéb publikálásra szánt dokumentumok létrehozásakor, továbbá nemzetközi kapcsolattartás és -építés esetén javasolja.

A Szolgáltató fenntarja a jogot egyéb fordítási szolgáltatás vagy szolgáltatási szint meghatározására, amelyről a Megrendelőt előzetesen, legkésőbb az árajánlatadáskor tájékoztatja.

Amennyiben a Megrendelő a számára a Szolgáltató által készített eseti árajánlatban nem jelöli meg a megrendelni kívánt fordítási szolgáltatási szintet és ügymenetet (prioritást) megrendeléskor, úgy a Szolgáltató az általa az árajánlatban előzetesen „ALAPÉRTELMEZETT VÁLASZTÁS”-ként megjelölt szolgáltatási szintet és ügymenetet tekinti megrendeltnek, és a szolgáltatást az ebben meghatározottak szerint végzi el, és a teljesítést követően a számlát az erre vonatkozó díjjal állítja ki a Megrendelő számára.

Eltérő előzetes megállapodás hiányában a Szolgáltató a fordítást számítógépes szövegszerkesztő és/vagy fordítástámogató szoftverrel dolgozza fel, és a fordítás esetleges később tervezett módosításai céljából saját adathordozón meghatározott ideig megőrzi.

A Szolgáltató által meghatározott alapértelmezett dokumentumtárolási idő 365 nap. A Szolgáltató a Megrendelő forrásnyelvi és/vagy célnyelvi dokumentumait a dokumentumtárolási idő lejártával törli adathozóiról.

Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató az elkészített fordítást/lektorálást elektronikus formában, fájlként és elektronikus úton, lehetőség szerint e-mailben, vagy ha az akadályba ütközik, egy jelszóval védett és AES-256 bites titkosítással ellátott archívumba tömörítve, felhőalapú fájlmegosztó szolgáltatás igénybevételével juttatja el a Megrendelőhöz.

Amennyiben a Megrendelő egy harmadik fél által készített fordítás lektorálását rendeli meg a Szolgáltatótól, úgy a lektorálandó szöveg feldolgozása során a Szolgáltató, amennyiben a lektorálás aránytalanul sok javítással jár (a javítandó mondatok száma meghaladja az összes mondatszám 25%-át), fenntartja a jogot, hogy újrafordítássá minősítse át a megrendelést. A Szolgáltató erről minden esetben írásban tájékoztatja a Megrendelőt a módosult megrendelés részleteivel együtt.

Szerkesztés

A Szolgáltató az alábbi fájl- és szövegtípusokat minősíti szerkeszthetőnek (a továbbiakban: szerkeszthető dokumentum, szerkeszthető szöveg), amennyiben a fordítási megbízás kizárólag azok karakterláncként tárolt és onnan szintén karakterláncként kimásolható szövegtörzsére vonatkozik:

 • Microsoft Office Word dokumentumok (*.docx),
 • Microsoft Word 97–2003 dokumentumok és Rich Text fájlok (*.doc, *.rtf),
 • Microsoft Office PowerPoint fájlok (*.pptx, *.potx),
 • Microsoft PowerPoint 97–2003 fájlok (*.ppt, *.pps, *.pot),
 • Microsoft Office Excel fájlok (*.xlsx),
 • Microsoft Excel 97–2003 fájlok (*.xls, *.xlt),
 • Portable Document Format dokumentumok (*.pdf),
 • Adobe InDesign indd, inx és idml fájljai (*.inx, *.idml, *.indd),
 • Szövegfájlok (*.txt, *.inf, *.ini, *.reg),
 • FreeMind mindmap fájlok (*.mm),
 • HTML-dokumentumok (*.html, *.htm),
 • Microsoft Visio 2000–2007 fájlok (*.vsd),
 • Microsoft Visio fájlok (*.vsdx),
 • OpenDocumentText dokumentumok (OpenOffice.org Write, *.odt),
 • XLIFF fájlok (*xlf, *.xliff, *.xlz),
 • XML és SGML fájlok (*.xml, *.sgml).

 A Szolgáltató által nem szerkeszthetőnek minősített dokumentumtípusok (a továbbiakban: nem szerkeszthető dokumentumok, nem szerkeszthető szövegek):

 • a fent felsorolt szerkeszthető dokumentumok bármelyikében karakterláncként nem kijelölhető, csak képként, ábraként vagy egyéb vizuális elemként megjelenő, fordítandó szöveget tartalmazó dokumentumrész,
 • szkennelt vagy fotózott dokumentum,
 • megnyitási, szerkesztési vagy nyomtatási védelemmel ellátott dokumentum, amelyhez a Szolgáltató nem kapja meg a védelem feloldásához szükséges jelszót/jogosultságot,
 • papíralapú forrásdokumentum, könyv, füzet, jegyzet stb.
 • kézzel írt, kézírást tartalmazó dokumentum.

A Szolgáltató törekszik a szerkeszthető forrásnyelvi dokumentumok formai hűségének minél pontosabb megőrzésére, azonban a célnyelvi szöveg hosszának változása és egyéb dokumentum- és szövegszerkesztési tényezők miatt a teljes egyezésre garanciát nem vállal. Amennyiben a Megrendelő nem támaszt egyedi igényeket a fordítást tartalmazó dokumentum formai megjelenése kapcsán, és a célnyelvi dokumentum az alapvető és általános formázási feladatokon túl további szerkesztési műveletet nem igényel a megközelítő formai hűség eléréséhez a Szolgáltató részéről, a Szolgáltató szerkesztési díjat nem számol fel a Megrendelőnek. A Megrendelő egyedi szerkesztési, formai igényeinek kiszolgálására a Szolgáltató szerkesztési díjat számolhat fel, amelyet a Megrendelőnek készített árajánlatban szerepeltet.

A nem szerkeszthető dokumentumok vagy dokumentumrészletek szerkeszthetővé alakítására, fordítástámogató szoftverben történő feldolgozására és az elkészült fordítás formai jellegének visszaadására a Szolgáltató szerkesztési díjat számolhat fel, amelyet az árajánlatban együttesen Szerkesztés címszó alatt szerepeltet.

A tolmácsolás típusai

Konszekutív tolmácsolás: a célnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) a forrásnyelvi szöveg azonos tartalmú blokkja után hangzik el, továbbá a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között közvetlen kapcsolat áll fenn. A Szolgáltató a konszekutív tolmácsolást előadások, prezentációk, megbeszélések, tárgyalások és egyéb, általában kétirányú kommunikációt igénylő helyzetekben javasolja.

Kísérő tolmácsolás: a konszekutív tolmácsolás azon kevésbé kötött formája, amely során a tolmács elkíséri a Megrendelő által kijelölt személyt, hogy annak helyszíni kommunikációját támogassa. A Szolgáltató a kísérő tolmácsolást többek között ipari bejárások, vállalati betanítások, tréningek, külföldi hivatali ügyintézések nyelvi támogatására javasolja.

Szinkrontolmácsolás: a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, továbbá a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a szóbeli fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat (a tolmács a tolmácsolási feladatot jellemzően tolmácstechnikai eszközök támogatásával, tolmácsfülkéből látja el). A szinkrontolmácsolás egyirányú kommunikáció. A Szolgáltató a szinkrontolmácsolást nemzetközi konferenciák, előadások szervezésekor javasolja. Az 1 óra munkavégzést meghaladó szinkrontolmácsolás megvalósításához minimum 2 tolmács alkalmazása szükséges.

Fülbesúgó tolmácsolás: a szinkrontolmácsolás azon speciális formája, amely során a tolmács a résztvevők közelében a hallgató félnek halk hangon, szimultán módon tolmácsolja az elhangzottakat.

Tolmácsolási igény esetén a Felek minden esetben egyedi megbízási szerződésben vagy keretszerződésben rögzítik a tolmácsolási megrendelés részleteit.

A minél megfelelőbb tolmácsolási árajánlat összeállításához és az előzetes felkészüléshez a Szolgáltató a Megrendelőtől az alábbi adatokat kéri rendelkezésre bocsátani:

 • a tolmácsolás napja(i),
 • a tolmácsolás időpontja(i),
 • a tolmácsolás helyszíne,
 • a forrás- és a célnyelv,
 • az igényelt tolmácsolás típusa,
 • a tolmácstechnikai igény (tolmácskabin, adó-vevők, fejhallgatók stb.),
 • az igényelt tolmácsok száma,
 • a tolmácsolási esemény célja, tartalma, szakterülete,
 • a tolmácsolási esemény résztvevőire és hallgatóságára vonatkozó általános információk,
 • (főként külföldi tolmácsolás esetén) a helyszínre utazás módja,
 • többnapos tolmácsolás esetén a szállás, étkezések biztosításának módja,
 • a tolmácsolás helyszínén érvényben lévő biztonsági, egészségügyi és egyéb előírások, továbbá a betartásukhoz szükséges eszközök listája és biztosításuknak módja (pl. munkavédelmi felszerelés).

Szolgáltatási díjak

A Szolgáltató a fordítási és lektorálási szolgáltatásainak díját elsődlegesen a forrásdokumentumokban szereplő fordítandó szövegek szavainak (forrásnyelvi szó) száma alapján határozza meg. A Szolgáltató jogosult más elszámolási egységet is meghatározni, illetve egyösszegű vállalkozói díjat megállapítani.

Amennyiben az elszámolás a célnyelvi dokumentum szövegmennyisége alapján történik, úgy a Szolgáltató által készített árajánlat csupán tájékoztató jellegű, a vállalkozói díj a megbízás teljesítésekor kerül véglegesen meghatározásra.

Kis összegű fordítási vagy lektorálási megrendelés esetén a Szolgáltató minimális megrendelési díjat (a továbbiakban: minimáldíj) számol fel az ügyintézési, adminisztrációs és egyéb költségek fedezésére.

A Szolgáltató által felszámolt minimáldíj összege nettó 5 000 Ft (ötezer forint).

A Szolgáltató minden esetben árajánlatot készít a Megrendelőnek a fordítóirodai szolgáltatások iránt felmerülő igényeinek teljesítésére vonatkozóan. Az árajánlat tartalmazza az összes díjat, kivéve, ha a fordítási vagy lektorálási megrendelés az elkészült fordítás (célnyelvi) mennyisége alapján kerül meghatározásra.

Az árajánlat csak írásos formában és 14 naptári napig érvényes.

Miután a Szolgáltató kiállította az árajánlatot, a Megrendelő által hozott bármely a teljesítést, annak módját, eszközét vagy terjedelmét érintő változtatás esetén (pl.: forrásnyelv, célnyelv, a forrásdokumentum változása stb.) új árajánlat szükséges.

Új árajánlat szükséges, amennyiben a Megrendelő a fordítandó dokumentumokat, a forrás-, illetve a célnyelvet érintő vagy bárminemű egyéb, teljesítést érintő változtatása esetén.

A szolgáltatási díjakat befolyásoló tényezők írásbeli fordítás esetén:

 • a forrás- és a célnyelv,
 • a fordítandó szöveg mennyisége,
 • a forrásnyelvi szövegben esetlegesen előforduló ismétlődések mértéke,
 • a Megrendelő számára korábban készített fordításokkal való mondatszintű egyezés esetleges mértéke,
 • a szakterület,
 • a teljesítés határidejére vonatkozó elvárások (prioritás),
 • a fordítási szolgáltatási szint,
 • a fordítandó dokumentum szerkeszthetősége,
 • a fordítandó dokumentum formai jellege,
 • a Megrendelő által meghatározott kimeneti fájlformátum,
 • a Megrendelő egyedi elvárásai,
 • a kiegészítő szolgáltatások.

A szerkesztési szolgáltatás díját a Szolgáltató egy összegben vagy a forrásnyelvi dokumentum oldalszáma alapján határozza meg.

A Szolgáltató a tolmácsolási megrendelések elszámolását eseti jelleggel, a tolmácsolási megbízás részleteinek ismeretében határozza meg, és külön szerződésben rögzíti. A tolmácsolás elszámolása a tolmácsolási idő alapján, elsődlegesen napi egységekben (8 óra) kerül meghatározásra, amely díj további költségtételekkel egészülhet ki (pl. helyszínre utazás, rendelkezésre állás, biztosítás stb.).

A megbízás teljesítése

A Megrendelő az árajánlat elfogadásáról írásban kell, hogy tájékoztassa a Szolgáltatót. A Szolgáltató ezt követően visszaigazolást küld a Megrendelőnek a megrendelésről, ami által létrejön a megbízásra vonatkozó szerződéses jogviszony.

A megrendelés visszaigazolása az alábbi adatokat minden esetben tartalmazza:

 • a megrendelt szolgáltatás(ok),
 • a megrendelt ügymenet,
 • a forrás- és célnyelvek,
 • a fordítandó/lektorálandó dokumentumok címe vagy fájlneve,
 • a vállalási határidő,
 • a megrendelés díja.

A Szolgáltató a teljesítési határidőt minden esetben munkanapok és nem naptári napok száma alapján határozza meg. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendelés kezdetének időpontjában a Szolgáltató rendelkezésére álljon a teljesítéshez szükséges, a Megrendelő által biztosítandó minden dokumentum, illetve utasítás, ideértve

 • minden fordítandó forrásnyelvi dokumentumot,
 • a Megrendelő minimum kétnyelvű terminológiai jegyzékét, amely tartalmazza a Megrendelő által elvárt, szóhasználatra vonatkozó előírását, ha van ilyen,
 • stílusútmutatót, ha van ilyen,
 • minden egyéb, a teljesítésre vonatkozó megrendelői elvárás részletes leírását.

Amennyiben a már visszaigazolt megrendelést a Megrendelő lemondja, úgy az alábbi mértékben köteles a Szolgáltatónak részdíjat fizetni:

 • 10 000 Ft (tízezer forint) adminisztrációs díj, amennyiben a munka még nem kezdődött el, vagy
 • teljesítésarányos részdíj a már elvégzett munka mennyisége alapján kiszámolva és további 10 000 Ft (tízezer forint) adminisztrációs díj.

Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helyszínét a Szolgáltató határozza meg.

A tolmácsolási megrendelés részleteit a Szolgáltató és a Megrendelő külön szerződésben rögzíti.

Vis maior

A vis maior a Szolgáltató és a Megrendelő szerződését megszüntetheti. A Szolgáltató költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti.

Minőség és szavatosság

A Szolgáltatónak a fordítást jó minőségben kell elkészítenie, oly módon, hogy az a Megrendelő által kiválasztott fordítási szolgáltatási szintnek és az általános szakmai elvárásoknak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban előforduló szakszavak, sajátos, cégspecifikus, közkinccsé még nem vált szó- és nyelvhasználat fordítására a Megrendelő előzetesen átadott kétnyelvű (forrás- és célnyelv) terminológiai jegyzékének hiányában a Szolgáltató nem köteles, vagy azok megfeleléséért felelősségre nem vonható.

Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az ebből eredő károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.

A fordítás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a fordítás átvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül, tolmácsolás esetén pedig a teljesítés során, vagy legkésőbb a teljesítést követő 3 naptári napon belül élhet kifogással.

A Szolgáltató írásbeli szolgáltatásaiért a Megrendelő a teljesítéstől számított 3 hónapos elévülési időn belül érvényesítheti szavatossági igényét.

A minőségi kifogást megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Szolgáltatónak eljuttatni. Minőségi kifogás esetén a Megrendelő köteles a fordított szövegben egyértelműen megjelölni az általa pontatlannak tartott kifejezéseket vagy szövegrészeket az anyag teljes terjedelmére vonatkozóan. Az így beérkező minőségi kifogás a vállalási határidő és a javítandó szövegmennyiség arányának megfelelő idő alatt korrekcióra kerül. Általános és nem konkretizált minőségi reklamáció nem elfogadott.

Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a Szolgáltató számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Szolgáltatót mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.

Ha a Szolgáltató a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Szolgáltató számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

Szóbeli fordítás esetén a Megrendelő köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában a Megrendelő a Szolgáltató számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

Ha a Szolgáltató a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

Kézírásos vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, valamint olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető.

Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására szavatosság nem érvényesíthető.

Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelő cégén belül használt) helytelen fordítása, valamint rövidítések fordításának mellőzése, amennyiben azok magyarázatát a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Szolgáltatónak, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megrendelő a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja.

A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a Megrendelő megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

Ha a Megrendelő a fordítást gyorsított ügymenetben, sürgős prioritással, de lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Szolgáltató szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Szolgáltató nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

A számok reprodukálása a forrásszöveg alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen.

A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe a lehető legkevesebb személyt vonja be, és minden olyan személyt, aki a fordítandó dokumentumba, illetve az elkészült fordításba betekintést nyer, az így szerzett valamennyi információ titokban tartására kötelezi.

Titoktartás

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megbízások teljesítése során tudomásukra jutott bizalmas – ideértve többek között a másik fél működésével, tevékenységével, pénzügyi, gazdasági helyzetével, terveivel, továbbá a megbízáshoz kapcsolódó díjakkal, ügyviteli folyamatokkal, know-how-val kapcsolatos – információkat a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során. Amennyiben a Szolgáltató a megbízások teljesítését alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít.

Fizetés

A megrendelés teljesítésével a Szolgáltató a megrendelés díjáról számlát állít ki és küld el a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató részére a megjelölt határidőre megfizet.

Eltérő megállapodás hiányában a fizetés átutalással történik a teljesítést követő 10 naptári napos fizetési határidővel.

A Szolgáltatónak jogában áll előleget vagy részfizetést kérni.

Fizetési késedelme esetén a Megrendelő a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyeket illetően a Felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.

A Szolgáltató a szolgáltatásai eredményeként létrejött fordításokra vonatkozóan a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait a számla teljes megfizetéséig megtartja.

Vitás kérdések eldöntése, bírói illetékesség

A Felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. Szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére – a vitarendezés egyéb formáit kimerítve – a Szerződő Felek rendes jogorvoslatot vesznek igénybe.

A Felek kikötik, hogy a szerződéses viszonyból eredő egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékes azzal, hogy az eljárás nyelve magyar.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató a Megrendelő képviselőjének képviseleti, megrendelési jogkörét nem vizsgálja. A Megrendelő köteles az ő nevében eljáró képviselő Szolgáltatónál tett megrendelését annak teljesítését követően a Szolgáltató részére, eltérő megállapodás hiányában a jelen dokumentumban foglalt feltételek szerint megfizetni.

A Felek a kapcsolattartás elsődleges módjának az elektronikus levelezést jelölik ki. A Felek megállapodnak továbbá, hogy egymás cégszerűen aláírt és képként digitalizált (szkennelt) dokumentumait kölcsönösen eredetiként fogadják el. A Szolgáltató központi elektronikuslevél-címe: info@matford.hu.

A Szolgáltató fenntartja a jelen Általános Szerződési Feltételek változtatásának jogát. Az érvényben lévő ÁSZF-et a Szolgáltató honlapján, a www.matford.hu/aszf címen teszi közzé.

 

MATFORD Nyelvi Szolgáltató Kft.

Érvényesség kezdete: 2022. január 12.