Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) előírja, hogy tömör, átlátható, közérthető és könnyen elérhető formában minden érintett személy részére tájékoztatást kell adni, személyes adatai kezeléséről A GDPR alapján történő adatkezelés nem terjed ki az ún. nem személyes adatok kezelésére.

Fenti rendelkezésnek eleget téve az alábbiakban olvashatják cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályait.

ADATKEZELŐ

Neve: MATFORD Nyelvi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatvédelmi felelőse: Matolcsi László
Székhelye és postacíme: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 24. tetőtér 10.
Adószáma: 12896282-2-07
Cégjegyzékszáma: 07-09-008853
Elérhetősége: +36 20 510 5446
Honlapja: www.matford.hu

A MATFORD Kft. mint Adatkezelő tevékenysége során kifejezett figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, valamint a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

AZ ADATKEZELÉSRE IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatkezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadon áramlásáról (GDPR, Általános Adatvédelmi Rendelet) valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

ALKALMAZOTT FOGALMAK A GDPR SZERINT

Szabályzatunkban az adatvédelmi kifejezések a következő jelentéstartalommal bírnak:

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj – vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT- államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A személyes adatokat jogszerűen és etikusan, az Ön számára átlátható módon kezeljük. Az adatkezeléshez jogszabályi felhatalmazással, ennek hiányában – a törvény által lehetővé tett kivételes eseteken kívül – csak az Ön önkéntes hozzájárulása által rendelkezünk, amely egyértelmű és határozott hozzájárulás, és amely megfelelő előzetes tájékoztatáson alapul.

A személyes adatokat csak a fordítási és vagy tolmácsolási megbízás kivitelezése céljából használjuk fel, azokat nem gyűjtjük, és nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével szemben.

Az adatvédelmi incidenseket azok bekövetkezésekor a jogszabályok által előírt mielőbbi határidőben jelentjük és kezeljük.

Az Ön adataival kapcsolatos rendelkezéseinek a jogszabályokban foglalt módon és határidőben eleget teszünk.

A honlap üzemeltetője: MATFORD Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 24. tetőtér 10.

E-mail-cím: info@matford.hu

A honlapunk látogatóinak adataihoz kapcsolódóan

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. A webanalitikai szolgáltatásokat a Google végzi a Google Analytics és a Google Ads szolgáltatás keretében.

Az adatvédelem technikai megoldásának leírása

Az Adatkezelő a Facebook és a Google hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően,de jellemzően a Beállítások /Adatvédelem menüpontban érhetőek el. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről a http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ elérhetőségeken olvasható.

 

SZERZŐDÉSES JOGVISZONYHOZ, AJÁNLATADÁSHOZ FŰZŐDŐ ADATKEZELÉS

Társaságunk tevékenységének ellátásához, Megrendelőnk részére szolgáltatás nyújtásához ajánlatot készít, illetve szerződést köt, valamint a működéséhez szükséges beszerzési és archiválási valamint iratkezelési tevékenységet folytat. E körben a lent felsorolt adatokat kezeli és őrzi meg a megjelölt időpontig, az alábbi célok érdekében:

 • kapcsolattartás (értékesítési célú megkeresés),
 • szerződéskötés,
 • szerződések teljesítése,
 • számla- és kintlévőség kezelés,
 • szerződéses jogi igények (pl. panasz, szavatossági kifogás) érvényesítése,
 • szerződés megszűnését (teljesítés vagy megszüntetés) utáni iratkezelés és archiválás.

5.1. Természetes személy megrendelő esetén a személyes adatok:

 • Társaságunk a fenti célok érdekében kezeli a vele megrendelőként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját. Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, megrendelőink megkeresése alapján, az ajánlattételkor jogszerűen megkezdődik.
 • A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában iratmegőrzésre előírt idő, ajánlat esetén az ajánlat lejárta után 10 nap.
 • Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt szóban és / vagy a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul.

5.2. Jogi személy megrendelő esetén a természetes személy képviselők adatai:

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság természetes illetve jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve szerződés tárolási ideje.

5.3. Minden megrendelőnk esetében kezelt adatok:

A szerződés teljesítése és a szavatossági idő lejárta végéig megőrizzük mind a fordítandó, mind a fordított iratot, így az abban foglalt mindennemű személyes adatokat. Ez az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

5.4. Regisztráció cégünk honlapján:

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha ajánlatot szeretnének kérni cégünk honlapján keresztül.

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • A személyes adatok kezelésének célja:
 • A honlapon keresztül indított ajánlatkérések és megrendelések teljesítése.
 • Kapcsolatfelvétel elektronikus, telefonos megkereséssel.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)

5.5. Egyéb szerződéses partnerek

Egyéb szerződéses partnereink (alvállalkozó fordítók/lektorok/tolmácsok), valamint a beszerzések során szerződéses partnereink adatait a VI. pontban megjelölt jogszabályok által meghatározott körben kérjük, kezeljük és az ott meghatározott időtartamban tároljuk.

JOGI KÖTELEZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

6.1. Adó- és számviteli kötelezettségeken alapuló adatkezelés

 • A MATFORD Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján, és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv., számvitelről szóló 2000. évi C. tv.) törvényben előírt kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként és alvállalkozóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogviszony megszűnését követő 8 év.

6.2. A Levéltári törvényben meghatározott maradandó értékű iratok

A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése alapján kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő, a megrendelők által át nem vett iratokat. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

 

7.  EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK

 1. Az Ön személyes adatait fő szabály szerint Társaságunk munkavállalói kezelhetik feladataik ellátása érdekében. A fordítások teljesítését társaságunk részben külsős alvállalkozókkal látja el, melyhez a megrendelő az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.
 2. Az Alvállalkozó a kiadott feladat teljesítése során, az azzal összefüggésben lévő dokumentumokat köteles bizalmasan kezelni. Amennyiben bármely munkaanyagot letölt vagy kinyomtat, a feladat elvégzését követően köteles a letöltött állomány és a kinyomtatott munkaanyag törlésére, fizikai megsemmisítésére és harmadik személyek hozzáférési lehetőségének megszüntetésére. Ezen mulasztásból eredő valamennyi kockázat Alvállalkozót terheli.
 3. Az Alvállalkozó köteles a titokvédelemre és a személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani.
 4. Megrendelőink adatait kizárólag a jogszabályban meghatározott keretek között továbbítjuk harmadik személynek.
 5. Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat, kizárólag abban az esetben, ha a megrendelt fordítást a Megrendelő kéri oda eljuttatni.
 6. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
 7. Társaságunk adatfeldolgozásra senkinek nem ad át adatot.
 8. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
 9. Szervezeti intézkedések keretében irodáinkban ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. Az elektronikus adatbiztonság keretében specifikus biztonsági intézkedéseket vezettünk be az általunk működtetett informatikai rendszerekben. (titkosítás, hozzáférés védelem stb.) Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az online rendszereken keresztül történő adattovábbítás bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása nem kizárólag Társaságunk hatókörébe tartozik, így erre vonatkozólag nem tudunk teljes körű felelősséget vállalni. A beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Megrendelőnk az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását(a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt és/vagy feldolgozott

 • adatairól illetve azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • az adatfeldolgozói személyről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett lépésektől valamint
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadható meg. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban közöljük elutasításunk indokát valamint tájékoztatást adunk a lehetséges bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben tiltakozása megalapozott az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Kérése teljesítését abban az esetben megtagadjuk, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ilyen ok lehet, ha a személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a fent megjelölt személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

 • adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása
 • adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása
 • adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása, teljesítés után szavatossági jogok elvesztése.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.  Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

9. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉTÉTELE ÉS MÓDOSÍTÁSA

A MATFORD Kft. fenntartja a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, s erről az érintetteket tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk a www.matford.hu weboldalakon kerülnek közzétételre.

 1. január 12.